РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови  обласної державної адміністрації

18.08.2011          м. Дніпропетровськ         № Р-546/0/3-11

 

 Про утворення

Регіональної ради підприємців у Дніпропетровській області

 

Керуючись законами України „Про місцеві  державні адміністрації”, „Про державну підтримку малого підприємництва”,  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 року № 526 „Про утворення регіональних рад підприємців в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі”:

 

1. Утворити Регіональну раду підприємців у Дніпропетровській області та затвердити її склад (додається).

 

2. Погодити Положення про Регіональну раду підприємців у Дніпропетровській області (додається).

 

3. Управлінню розвитку споживчого ринку та підприємництва облдержадміністрації забезпечити участь своїх представників у засіданнях регіональної ради підприємців у Дніпропетровській області.

 

4. Регіональній раді підприємців у Дніпропетровській області забезпечити постійне інформування громадськості шляхом розміщення у місцевих засобах масової інформації, а також на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації повідомлень про свою діяльність.

       

5.       Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на управління розвитку споживчого ринку та підприємництва облдержадміністрації, контроль – на заступника голови облдержадміністрації Любовича О.А.

в.о. Голови облдержадміністрації                                                            В.К. Задорожний

 

 

ПОГОДЖЕНО

Розпорядження голови облдержадміністрації

18.08.2011 № Р-546/0/3-11

 

           

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Регіональну раду підприємців у Дніпропетровській області

 

1. Регіональна рада підприємців у Дніпропетровській області   
 (далі – Рада) є консультативно-дорадчим органом Дніпропетровської облдержадміністрації. 


2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та
 Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, а також цим положенням  
(далі – Положення).
 Положення про Раду погоджується з Дніпропетровською облдержадміністрацією та схвалюється на засіданні Ради.
 3. Основними завданнями Ради є:
 1) сприяння у створенні дієвого механізму взаємодії суб’єктів господарювання, громадських організацій підприємців, 
об’єднань підприємців та облдержадміністрації, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування на 
засадах партнерства і відкритості, а також участь у формуванні та реалізації державної регуляторної політики і 
державної політики у сфері підприємництва в Дніпропетровській області; 

2) підготовка пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів у сфері підприємництва;

3) розгляд проектів регіональних програм розвитку підприємництва та участь у проведенні аналізу їх виконання;

 4) підготовка пропозицій до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо: 
 створення правових,  економічних та організаційних  умов  для забезпечення розвитку підприємництва в 
Дніпропетровській області;
 формування та реалізація в регіоні державної регуляторної політики і державної політики у сфері підприємництва, 
спрямованої на забезпечення захисту інтересів суб’єктів господарювання;
розв’язання спірних питань у сфері підприємництва; 
 5) розвиток  підприємницької ініціативи, підтримка та популяризація  підприємницької діяльності, досвіду с
оціальної  відповідальності бізнесу,  відродження  позитивних традицій та етичних принципів сфери підприємництва. 

4. Рада має право:
 1) утворювати робочі групи  із залученням представників суб’єктів  господарювання, громадських організацій 
підприємців, об’єднань підприємців, органів виконавчої влади, органів місцевого  самоврядування, наукових та 
експертних організацій (за згодою  їх  керівників), а також окремих фахівців;

 2) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств,
 установ та організацій інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань; 
 3) отримувати від органів виконавчої влади інформаційну та консультативну підтримку; 
 4) подавати до органів виконавчої  влади  та  органів  місцевого  самоврядування пропозиції з питань, що належать до
 їх компетенції. 
 5. Рада формується за територіальним принципом із числа представників суб’єктів господарювання, громадських 
організацій підприємців, об’єднань підприємців, організацій роботодавців, громадської ради при Дніпропетровській 
обласній державній адміністрації. 
 Персональний склад  Ради  затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації згідно з поданими заявками
 протягом 30 календарних днів з дати їх подання.
 6. Формою  роботи  Ради є засідання, що проводяться не рідше, ніж один раз на три місяці. 
 Порядок скликання та ведення засідань визначається регламентом Ради,  який затверджується на її засіданні. 
 7. Раду очолює  голова,  який  має першого заступника та заступника. 
 Рада на своєму засіданні обирає голову ради, його першого заступника та заступника простою більшістю голосів
 присутніх членів Ради. 
 8. Голова  Ради здійснює керівництво її діяльністю.
 9. Голова Ради рекомендується облдержадміністрацією для  включення   до складу Ради підприємців при Кабінеті
 Міністрів України. 
 10. Для забезпечення діяльності Ради може утворюватися  секретаріат, керівник якого призначається головою Ради.
 11. Рада на своєму засіданні затверджує положення про її секретаріат.
 12. Члени Ради виконують свої обов’язки на громадських засадах. 
 13. На  своїх засіданнях Рада схвалює пропозиції  та  рекомендації  з  питань, що належать до її компетенції.
 Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більше  половини  присутніх  на  
засіданні  членів Ради. 
 У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. 
 Пропозиції та рекомендації зазначаються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та
 секретарем і надсилається всім членам Ради,  голові облдержадміністрації. 
 Член Ради, який не підтримує пропозиції або рекомендації, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, 
що додається до протоколу засідання. 
 14. Рада інформує  громадськість  про свою діяльність через місцеві засоби масової інформації та офіційний веб-сайт 
облдержадміністрації. 
 15. Рада може  мати бланк зі своїм найменуванням та власний веб-сайт.

16. Організаційно-інформаційне забезпечення роботи Ради здійснює облдержадміністрація.

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови облдержадміністрації

18.08.2011 № Р-546/0/3-11

 

 

 

СКЛАД

Регіональної ради підприємців у Дніпропетровській області

 

БАБИЧ

Лариса Ігорівна

голова громадської ради при Дніпропетровській облдержадміністрації (за згодою)

 

БОДАКВА

Андрій Григорович

голова ГО “Спілка громадських об’єднань ”Координаційно-експортний центр Дніпропетровської області”,

м. Дніпродзержинськ (за згодою)

 

МКРТЧЯН

Овсеп Гургенович

 

засновник ТОВ “Джерело”, депутат Криворізької міської ради, член постійної комісії міськради з питань регуляторної політики та підприємництва (за згодою)

 

ДОН

Володимир Йосипович     

голова Ради підприємців з питань організації діяльності ринків при облдержадміністрації,

м. Дніпропетровськ (за згодою)

 

ДІГТЯР

Наталя Василівна

директор ТОВ “Дисант-С”, Верхньодніпровський район (за згодою)

 

ЗАДЕРЕЙ

Володимир Силович

генеральний директор Науково-виробничого концерну “Західний донбас”, м. Тернівка

(за згодою)

 

КРАПИВКО

Михайло Леонідович

1-й заст.

голова Дніпропетровського територіального відділення Спілки аудиторів України

(за згодою)

 

ЖИХ

Віктор Володимирович

радник з питань маркетингу  Української Аерозольної асоціації (за згодою)

 

ЖУРАВЛЬОВ

Володимир Сергійович

 

директор Дніпропетровської міської організації роботодавців (за згодою)

ЛИТВИНЕНКОВА

Тамара Григорівна        

голова правління ГО „Фармацевтична асоціація Дніпропетровської області (ФАДО)”, заступник голови Ради підприємців з питань фармації при облдержадміністрації, м. Дніпропетровськ

(за згодою)

 

МАЛІК

Олександр Іванович

 

голова правління ділового партнерства                 (за згодою)

 

МЕЛЬНИЧЕНКО

Олена Дмитрівна

директор Консалтингового центру “Алеана”,

м. Дніпропетровськ (за згодою)

 

МІНАСЯН

Яков Петрович

генеральний директор фірми ТОВ “Механіка”, член правління будівельної палати Дніпропетровської області (за згодою)

 

МІНЧЕНКО

Катерина Леонідівна

голова міської суспільної організації “Підприємець нового віку”, м. Першотравенськ (за згодою)

 

МУХА

Іван Вікторович

приватний підприємець Апостолівського району (за згодою)

 

ПАВЛОВСЬКИЙ

Валерій Миколайович

генеральний директор ТОВ ПКФ “Электропромремонт”, м. Дніпропетровськ

(за згодою)

 

ПЕТРОВА

Валентина Миколаївна

директор Школи бізнесу ДУЕП ім. Альфреда Нобеля, м. Дніпропетровськ (за згодою)

 

СИДОРЕНКО

Геннадій Васильович

голова громадської організації роботодавців та підприємців Солонянського району (за згодою)

 

РЕШЕТКА

Олександр Миколайович

 

голова Дніпропетровського територіального відділення Асоціації платників податків України (АППУ) (за згодою)

 

РЄЗНИК

Олександр Миколайович

засновник ТОВ “АТП 11231”, заслужений робітник транспорту України (за згодою)

 

УРІХ

Євген Йосипович

генеральний директор будівничо-проектної компанії (за згодою)

 

ФУРМАН

Василь Володимирович

 

голова ринкової ради, м. Жовті Води (за згодою)

ЮХИМЕНКО

Станіслав Григорович

 

приватний підприємець Межівського району

(за згодою)