Щодо проекту Закону України “Про громадські об’єднання”

Визнаючи необхідність вдосконалення законодавчих актів, які регулюють питання створення та функціонування об’єднань громадян, слід зазначити, що проект Закону України “Про громадські об’єднання” в запропонованій редакції цьому не сприятиме.

         За результатами аналізу проекту варто висловити наступні загальні зауваження.

1. У преамбулі проекту йдеться про те, що цей Закон регулює порядок утворення, реєстрації, діяльності та припинення громадських об'єднань, що суттєво відрізняється від формулювання частини першої статті 36 Конституції України. Варто зауважити, що використання різної термінології  у Конституції України та в законі при регулюванні одного й того ж питання є негативною практикою.

2. Статтею 1 проекту передбачається, що громадське об'єднання це добровільне об'єднання не лише фізичних осіб, а й юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту своїх прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.

         Запропонована новела не відповідає вимогам частини першої статті 36 Конституції України, відповідно до якої право на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересівмаютьгромадяни України. Тобто, Конституція України чітко визначає два види об’єднань громадян - політична партія та громадська організація. На даний час, діючий Закон України «Про об’єднання громадян» відображає такий підхід та передбачає, що учасниками та засновниками об’єднань громадян можуть бути лише громадяни.

Крім того, враховуючи цілі та мету діяльності юридичних осіб, які полягають в забезпеченні певних потреб господарювання та майнових відносин, недоречно наділяти їх правами громадян на свободу об’єднання, які направленні на розвиток політичної та суспільної активності громадян.

При цьому, як випливає з визначення «громадського об’єднання», яке міститься у статті 1 проекту, до громадського об’єднання відноситиметься політична партія або колектив громадян чи юридичних осіб, які добровільно взаємодіють з метою задоволення суспільних інтересів. У зв’язку з цим, незрозуміло коло суб’єктів, на яких поширюватиметься дія Закону.

У зв’язку з викладеним, пропонується виключити положення проекту, що передбачають можливість юридичних осіб приватного права бути засновниками та учасниками громадської спілки.

3. Як випливає з положень статті 1 проекту засновниками громадської спілки можуть бути юридичні особи приватного права, фізичні особи, а також громадські об’єднання без статусу юридичної особи. Тобто, питання можливості створення громадських спілок громадськими об’єднаннями зі статусом юридичної особи залишається не вирішеним. В той час, як чинний Закон України «Про об’єднання громадян» передбачає право громадських організацій зі статусом юридичної особи створювати спілки об’єднань громадян.

4. Суперечливими, а тому незрозумілими є деякі положення проекту щодо державної реєстрації громадських об’єднань.

Зокрема, частиною першою статті 12 проекту встановлено, що громадське об’єднання зі статусом юридичної особи, підлягає реєстрації в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" з урахуванням особливостей, установлених цим Законом. Проте, оскільки загальний порядок реєстрації громадських об’єднань визначається спеціальним законом, варто викласти положення частини першої статті 12 проекту інакше, а саме, що громадське об’єднання зі статусом юридичної особи, підлягає реєстрації в порядку, визначеному цим Законом, з урахуванням особливостей, установлених Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців".

Також проектом не регламентується питання повернення чи неповернення реєстраційного збору у разі відмови у реєстрації громадського об'єднання чи змін до статуту, або залишення документів без розгляду.

Відповідно до частини дванадцятої статті 12 проекту відмова в реєстрації громадського об'єднання, залишення документів без розгляду не перешкоджає засновникам або уповноваженим ними особам повторно звернутися до уповноваженого органу з питань реєстрації після усунення причин, що стали підставою для такої відмови або залишення документів без розгляду, протягом 60 днів з дня прийняття уповноваженим органом з питань реєстрації відповідного рішення.

Однак, незрозуміло які правові наслідки недотримання зазначеного у цій частині статті 12 проекту строку, оскільки стаття 12 проекту передбачає вичерпний перелік підстав для відмови у реєстрації та залишення без розгляду документів, серед яких така підстава як порушення строку для усунення причин, що стали підставою для відмови або залишення документів без розгляду, відсутня.

Тому, з метою уникнення неоднозначного застосування та тлумачення положень проекту, пропонується у статті 12 чітко без часових обмежень зазначити, що відмова у реєстрації та залишення документів без розгляду не перешкоджають повторному зверненню заявника в загальному порядку після усунення причин, що були підставою для відмови у реєстрації чи залишення цих документів без розгляду.

5. Проект не позбавлений інших недоліків техніко-юридичного, стилістичного, лексичного характеру.

Зокрема, частина четверта статті 11 проекту передбачає, що нотаріальне засвідчення справжності підписів на статуті не потребується. У зв’язку з відсутність вимоги нотаріального засвідчення підписів на статуті недоречно встановлювати у проекті зазначене застереження про її необов’язковість.

Крім того, у статтях 12, 13, 15, 17 проекту вказується власна назва центрального органу виконавчої влади, однак з огляду на динамічність процесу реорганізації та ліквідації центральних органів виконавчої влади навряд чи доцільно давати в законі власну назву відповідного органу виконавчої влади. Застосування терміну "уповноважений центральний орган виконавчої влади" є більш прийнятним.

Зайвою для законодавчого акту вбачається посилання на Кодекс адміністративного судочинства України, яким визначається порядок судового розгляду (частина вісімнадцята статті 12 та частина сьома статті 13 проекту

 

Пропозиції та зауваження Асоціації "Укртютюн" до останньої редакції законопроекту «Про громадські об’єднання», розробленого робочою групою при Комітеті ВРУ з питань з питань державного будівництва та місцевого самоврядування.